Velotour Airolo – Bellinzona

Fotos: Otto Steinmann